Bérlési feltételek

Bérlési feltételek röviden:

Lakóautó bérlés esetén díj tartalmazza a kötelező és a Casco biztosítást, a teljesen felszerelt konyhát, kerékpártartót és garázst, az előtetőt és szőnyeget, a két légkondicionálót (vezetőfülke és állóklíma), az invertert, a multimédiás lejátszót GPS-szel és tolatókamerával, kempingszettet, mikrohullámú sütőt, 22" TV-t (128GB stickkel), 100W-os napelemet, tolatókamerát, 25m-es hosszabbítót átalakítóval, vízvételezési tömlőt.

A lakóautóval Magyarországon kívül kizárólag az Európai Unión belül, valamint Svájcba lehet menni, ettől eltérő utvonalat szerződésben rögzíteni kell.

Szezontól függetlenül naponta 300 km megtétele ingyenes, ezen felül a díj: 70 Ft + áfa kilométerenként. Főszezonban a 15 napos, vagy annál hosszabb bérlések esetén korlátlan km megtételét biztosítjuk.

A felkészítési díj a feltöltött gázpalackot és víztartályt, a WC kemikáliát, az autó átvizsgálását és bérlésre történő előkészítését, a jármű külső belső takarítását, valamint a magyarországi autópálya matricát foglalja magába.

Főszezonban a bérleti periódusok szombat reggeltől péntek délutánig tartanak, a minimális bérleti idő 7 nap, elő- és utószezonban 3 nap.

Az autó telephelyünkről elvihető a bérlési első napját megelőző nap 18:00 órától és visszahozandó legkésőbb az utolsó bérlési napot követőnap 10:00 óráig - amennyiben a szerződésben erről másképp nem rendelkezünk. A késedelmesen visszahozott autók után pótlékot kell fizetni, minden megkezdett 12 óra után a napi bérleti díj 100 %-át számítjuk fel.

A kaució összege: 350.000 Ft, melyet az autó átvételekor kell befizetni. A sérülésmentesen valamint hiánytalan tartozékokkal visszahozott autó leadásakor ezt az összeget visszafizetjük.

Fizetési feltételek:

Foglaláskor a teljes bérleti díj 30%-át leszámlázzuk, ennek az összegnek legkésőbb a számla kiállítását követő 8 napon belül kell a bankszámlánkra megérkeznie, ellenkező esetben a  foglalást töröljük. A maradék 70 %-ot az indulás előtt 30 nappal kell számla ellenében átutalni. Amennyiben az utazás lemondásra kerül 30 nappal korábban, akkor a foglaló összegét visszaadjuk. Amennyiben a bérlés előtti 15-30 nap között történne a bérlés lemondása, akkor a teljes összeg 75%-a kerül visszafizetésre. Amennyiben a bérlés előtti 0-15 nap között történne a bérlés lemondása, akkor a teljes összeg 50%-a kerül visszafizetésre.

Külön fizetendő: 
belső takarítás (szükség esetén):  10.000 Ft + áfa (12.700,- Ft)
WC, szennyvíz tartály ürítés (szükség esetén):  15.000 Ft + áfa (19.050,- Ft)

A lakóautó kölcsönzés szerződésének megkötésekor a következő dokumentumokra van szükség:
Magánszemély esetén: a bérbevevő és egy utas személyi igazolványa és az autót vezető személyek 2 évnél régebbi jogosítványa. Kérünk továbbá a bérbevevő nevére és lakcímére szóló 2 db egy hónapnál nem régebbi közüzemi számlát és befizetési igazolást.

Cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a bérleti szerződést aláíró személy nevére szóló aláírási címpéldány és az aláíró személyi igazolványa, valamint a nevére és címére szóló 2 db egy hónapnál nem régebbi közüzemi számla és befizetési igazolás. Szükség van még a járművet vezetők 2 évnél régebbi jogosítványára is.

Bérlési feltételek

A lakóautó bérléséhez szükséges dokumentumok:

Magánszemély esetében

 • A magánszemély és egy utas személyi igazolványa és lakcímkártyája vagy útlevele,
 • kettő évnél régebbi jogosítványa;
 • a lakóautót vezető személyek személyi igazolványa, lakcímkártyája és jogosítványa;
 • a Bérbevevő állandó lakcímére és saját nevére szóló két db 30 napnál nem régebbi közüzemi számla.

Cég esetében

 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat;
 • a cég jegyzésére jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya;
 • a cég jegyzésére jogosult személy(ek) állandó lakcímére és saját nevére szóló két db, 30 napnál nem régebbi közüzemi számla.

Átvételkor az átvevő személy személyi igazolványa, jogosítványa, lakcímigazoló kártya, a szükséges kaució, valamint a bérleti díj megléte szükséges, valamint egy harmadik irat, ami lehet: TB. kártya, adókártya, közüzemi számla, útlevél. Amennyiben az Ügyfél először bérel tőlünk gépkocsit, szükséges egy második személy megjelenése, és az Ő személyes iratai.

ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK

 1. A Bérbevevő köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, a hatósági előírásokat, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel – ideértve a büntetőjogi felelősséget is – tartozik. A bérleti díj és a kaució összege (350.000 Ft) minden esetben előre fizetendő. A gépkocsit kizárólag a bérleti szerződésben meghatalmazott személy és személyek vezethetik. A gépkocsik minden esetben tele üzemanyagtartállyal kerülnek átadásra, és tele üzemanyagtartállyal vesszük vissza. Ellenkező esetben felszámolásra kerül a hiányzó űrtartalom 800Ft / liter.

 2. A Bérbevevő köteles a lakóautót és annak tartozékait a típusára vonatkozó használati és kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából eredő minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Bérbevevő köteles a birtokában és használatában álló lakóautót a rendelkezésére álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben lezárni, a lakóautóban értéket látható helyen nem hagyni, a lakóautóval lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni és egyébként a lakóautó magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani. A Bérbevevő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni.

 3. Tilos a bérelt lakóautót:
 • másnak bérbe adni, használatra átengedni,
 • a bérleti szerződésben nem szereplő személyeknek a vezetést átengedni,
 • gondatlanul vagy szakszerűtlenül üzemeltetni, azt túlterhelni,
 • abban nem megfelelő üzemanyagot használni,
 • elégtelen mennyiségű motorolajjal üzemeltetni,
 • idegen személyek szállítására vagy áruszállításra használni,
 • háziállat szállítására használni,
 • autóversenyzésre vagy arra való felkészülésre használni,
 • más jármű vontatására használni,
 • a hűtőfolyadék befagyása, a kenőolajok elfolyása esetén használni,
 • alkohol, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt vagy fogyasztása után vezetni.
 1. A Bérbevevő a keletkezett teljes kárt köteles megtéríteni, ha a:
 • lakóautót gondatlanul, szakszerűtlenül üzemelteti, túlterheli,
 • nem megfelelő üzemanyagot használ, a lakóautót elégtelen mennyiségű motorolajjal üzemelteti,
 • a lakóautó mindazon károsodásért (kavicsfelverődés lámpára, szélvédőre, fényezésre), sérüléséért, a szokásost meghaladó kopásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha ez nem biztosítási esemény,
 • az alkatrészek, tartozékok, berendezési- és egyéb használati tárgyak mindennemű hiányáért,
 • a lakóautó gondatlan őrzése, parkolása, tárolása, magára hagyása miatt keletkezett kár esetén,
 • lopás vagy részlopás esetén a keletkezett károkért, ha a lakóautóban hagyta lopáskor a jármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét vagy a hatóság előtt a tulajdon- vagy használati jog igazolására alkalmas iratokat, a bérleti szerződésben vagy a jelen általános bérleti feltételekben meghatározott bármely bérlői kötelezettség megszegéséből eredő károkért
 • a Bérbevevő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.
 1. A gépjármű teljeskörű CASCO biztosítással rendelkezik, ahol a Bérbevevő minimum 370.000 Ft vagy 10% önrész, továbbá a keletkezett értékcsökkenés megfizetésére köteles, ha a lakóautóban önhibás kár keletkezett és a biztosító a kárt megtéríti. A Bérbevevő kártérítési felelőssége a biztosítási önrészt el nem érő kár esetén a kár teljes összegére fennáll mint pl. a gumiabroncs, a kerekek, a fenéklemez és az az alatti részek, a külső tükrök, az antenna és a belső tér károsodása, továbbá a gépkocsi okmányainak elvesztéséből eredő költségekre vonatkozóan. Az önrész megfizetésére köteles a Bérbevevő akkor is, ha a lakóautót tőle ellopják, még akkor is, ha a Bérbevevő a 2. pontban foglaltaknak megfelelően járt el. A biztosítóval, illetve a lakóautó eltulajdonítójával szembeni fellépés, igényérvényesítés, pervitel a Bérbeadó feladatát és költségét képezi, azonban Bérlő köteles a kapcsolódó eljárásokban a Bérbeadóval fokozottan együttműködni.

 2. A Bérbeadó a Bérbevevőnek a lakóautóban hagyott értékeiért és egyéb tárgyaiért (pénz, értéktárgy, stb.) semmiféle felelősséget nem vállal. Szintén nem felel a Bérbeadó azokért a közvetett vagy közvetlen károkért, melyek Bérbevevőt a lakóautó meghibásodásából eredően érik.

 3. A díjszabás szerinti díjon felül a Bérbevevőt terhelik az üzemanyagköltség és az egyéb dologi kiadások (pl. parkolás, rév, autópályadíj, stb.). A szerződés megkötésekor a Bérbevevő az Átadás-átvételi Jegyzőkönyvben meghatározott kaució fizetésére köteles, mely biztosítékul szolgál a Bérbevevő által esetlegesen a Bérbeadónak okozott károkért. A bérlet végén a kaució visszafizetésre kerül, levonva a Bérbevevő által esetlegesen okozott kár összegét. A Bérbeadó nem köteles a kauciót visszafizetni mindaddig, amíg a Bérbevevő esetleges kártérítési felelősségével kapcsolatban függő kérdés áll fenn. Bérbeadó a kaució után kamatot nem köteles fizetni. Foglaláskor a teljes bérleti díj 30%-át kell megfizetni a számla kiállítását követő 8 napon belül a Bérbeadó bankszámlájára vagy készpénzben, ellenkező esetben a foglalást a Bérbeadó törli. A teljes összeg fennmaradó 70 %-át az indulás előtt 30 nappal kell számla ellenében a Bérlőnek megfizetnie. Amennyiben az utazás lemondásra kerül 30 napnál korábban, akkor a foglaló összegét a Bérbeadó visszafizeti. Amennyiben a bérlés előtti 15-30 nap között történne a bérlés lemondása, akkor a teljes összeg 75%-a kerül visszafizetésre. Amennyiben a bérlés előtti 0-15 nap között történne a bérlés lemondása, akkor a teljes összeg 50%-a kerül visszafizetésre.

 4. A lakóautó bérleti díja magában foglalja a
 • biztosítási díjakat, (CASCO és kötelező gépjármű biztosítás)
 • a javítás (kivéve gumidefekt, szélvédő sérülés), a karbantartások, és a kenőanyag utántöltés költségeit.

  A bérlet alatt felmerülő egyéb költségek a Bérbevevőt terhelik.
 1. A lakóautót a Bérbevevő a legkésőbb az utolsó bérlési napot követő napon 10.00 óráig – egyéb megállapodás hiányában –, a leadási helyen (ld. 11. pont) – a normál elhasználódást figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban köteles átadni. Ha a Bérbevevő a lakóautó nem rendeltetésszerűen használta, illetve ha az erősen szennyezett állapotban van, az ebből származó kárt és költséget a Bérbevevő tartozik megtéríteni. Ha a Bérbevevő a meghatározott időpontra nem adja vissza a lakóautót a Bérbeadónak 10:00 óráig, akkor további egynapi bérleti díjat köteles fizetni.
  Ha a Bérbeadó a bérbevétel kezdő időpontjában a Bérbeadónak felróható okból nem tudja bérbe adni a lakóautót a Bérbevevőnek, akkor az előre megfizetett bérleti díjból a késedelem idejére eső bérleti díj összegét és további 5.000 Forint fájdalomdíjat fizet a Bérbevevőnek. Ha a Bérbeadó késedelme meghaladja a két napot, akkor a Bérbevevő és Bérbeadó egyaránt elállhat a bérleti szerződéstől, azaz a Bérbevevő visszakapja a teljes befizetett bérleti díjat, továbbá 10.000 Forint fájdalomdíjra jogosult. Bérbeadó késedelme esetén a fent leírtakon túl a Bérbevevő a Bérbeadóval szemben semmilyen jogcímen nem léphet fel kártérítési vagy bármilyen más igénnyel. A Bérbeadónak a fel nem róható külső körülmény (különösen a bérbe adandó gépkocsi ellopása, balesete, előző bérlő általi késedelmes visszahozása) esetén a Bérbeadó jogosult a szerződésben rögzített helyett hasonló kategóriájú és műszaki állapotú lakóautót a Bérbevevőnek bérbe adni.
 1. Ha a Bérbevevő a lakóautót a befejező időponton túl kívánja használni, akkor ezt a Bérbeadónak a befejező időpont előtt legalább 24 órával jeleznie kell. A Bérbeadó a bérleti szerződést nem köteles meghosszabbítani. A bérleti szerződés Bérbevevő általi megszegése esetén, a Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, a lakóautót a Bérbevevőtől visszavenni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérbevevő a bérleti szerződés lejáratát követően 48 órán belül az általa használt lakóautót a bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg vagy késedelmét nem menti ki, úgy a Bérbeadó vélelmezheti, hogy a lakóautót a Bérbevevő jogtalanul eltulajdonította, s ezért a Bérbeadó jogosult a Bérbevevővel szemben a rendőrségen feljelentést tenni, illetve a lakóautót köröztetni. Ugyanígy járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.

 2. Egyéb megállapodás hiányában a lakóautók átvételi és leadási helye: 1188 Budapest Rózsakvarc u. 9.

 3. Műszaki meghibásodás esetén a Bérbevevő a legközelebbi szakszervizt keresheti fel, ahol a bérbeadó engedélye nélkül és költségére 10.000 Forint költségig a lakóautót megjavíttathatja. Ha a javítás 72 órán belül nem oldható meg, és a meghibásodás nem a Bérlőnek felróható okból következett be, akkor a Bérbeadó köteles Bérbevevőnek a hazajutását megoldani, annak a költségeit fedezni. Elháríthatatlan hibánál, karambolnál vagy nagyobb összegű javítás esetén a Bérbevevő köteles a lehető legrövidebb időn belül felvenni a kapcsolatot a bérbeadóval a +36 209 434 140, és Bérbeadó utasításai szerint eljárni.

 4. Az előző pont szerinti javítás esetén a Bérbevevő köteles a javítóműhelytől elkérni a lecserélt alkatrészt, azt megőrizni és legkésőbb a lakóautó leadásakor átadni a Bérbeadónak. Ennek elmulasztása esetén a javítás költsége a Bérbevevőt terheli.

 5. A Bérbevevő köteles bármely, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó balesetnél a rendőrség intézkedését kérni, illetve a lakóautó feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) a Bérbeadó irodájában leadni. Balesetnél a Bérbevevő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni az ügy tisztázása érdekében mindent megtenni, a káreseményben részt vevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, helyszínrajz esetleg fénykép). A Bérbevevőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó terhére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet, ill. Bérbeadói jogról nem mondhat le.

 6. A lakóautóval kapcsolatos minden közúti esemény – különösen, amely a későbbi bérbeadást hátráltathatja, ellehetetleníti – (koccanás, üvegtörés, gépkocsi eltűnése, stb.) legkésőbb 3 órán belül jelenteni kell a Bérbeadónak. A Bérbevevő baleset vagy meghibásodás esetén előzetes egyeztetés alapján köteles – amennyiben az nem a Bérlőnek felróható okból következett be, Bérbeadó költségén – gondoskodni a lakóautó biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről.

 7. A Bérbevevő bármely a Bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén évi 15% kamatot tartozik fizetni.

 8. A lakóautó bérleti díja szezontól függetlenül napi 300 km ingyenes használatot tartalmaz. A főszezonban a 15 napos, vagy annál hosszabb bérlések esetén km díjat nem számolunk fel. A megengedett futáson túli használat esetén a bérleti díjon túl a túlfutás díja 70 Ft/km+ÁFA.

 9. A Bérbevevő a közúti szabálysértések elkövetése esetén az adott ország törvényei alapján meghatározott elévülés idejéig felelős, valamint tudomásul veszi, hogy az adott ország hatóságának az adatait adatközlés címen kiszolgáltassuk. Bérlőt terheli a gépkocsi használatával kapcsolatban felmerülő bármely közlekedési rendészeti bírság, a közterület jogosulatlan használatából eredő bírság, büntetés, parkolási díj, pótdíj, és ezek járulékai. A Bérlő a fenti bírságokat, stb. az illetékes hatóságok részére közvetlenül, ill. bérbeadó részére közvetetten köteles megfizetni. Utóbbi esetben Bérlő köteles a Bérbeadó részére megtéríteni a bérbeadót terhelő bírságon, pótdíjon, büntetésen, stb. túl a bérbeadó érdekkörében felmerülő ügyintézési költségeket is (pl. levelezési, adatszolgáltatási és ügyvédi díjak, költségek, stb.) és a büntetés, bírság, stb. után a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamatot is.

 10. A gépkocsi bérlésekor fizetett kaució a bérlés során keletkezett biztosítási önrész alatti káresemények, vagy a biztosító által nem térített, rongálások, nem rendeltetésszerű használatból eredő károk rendezésére szolgál, illetve ez az összeg a CASCO biztosítás minimális önrész összege. A Bérlő köteles a gépjárműben keletkezett önhibás nagyobb mértékű kár vagy „totálkár” esetén a biztosító által, a kártérítési összegből levont, kaució mértékét meghaladó összeg megfizetésére. Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjármű mindennemű biztosítása kizárólag Európa területére korlátozott. Az Európán kívüli országokban történt káreseményekért, műszaki meghibásodásokért, valamint ezekből adódóan keletkezett szállítások költsége teljes mértékben a Bérlőt terheli. A gépjármű használata Európán kívül kizárólag a Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

 11. Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépkocsi CASCO biztosítása nem terjed ki, a gépkocsi esetleges feltörése esetén keletkezett károkra, a Bérlő által a gépkocsikban hagyott személyes értékeire. A gépkocsi feltöréséből adódóan keletkezett rongálás kára, a kaució mértékéig a Bérlőt terheli. A gépkocsi lopás, eltűnése esetén a keletkezett kárt a Bérlő köteles megtéríteni abban az esetben, ha a gyári kulccsal és forgalmi engedéllyel nem rendelkezik. A kár értéke a mindenkori hirdetési ára az autónak, mely weboldalunkon megtalálható. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az autóba GPS nyomkövető rendszer van beépítve.

 12. A gépkocsi nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, a Bérlő a kaució összegén felül is köteles megtéríteni. A gépkocsi iratai, ill. kulcsai eltűnése, elvesztése esetén a kaució teljes mértékig fedezetül szolgál. SZIGORÚAN TILOS: A gépkocsit a rendeltetésszerű használattól eltérően használni! Pl. élő állatok szállítása (kizárólag külön megegyezés szerint), prostitúció, migránsok, fegyver és tudatmódosító szerek szállítása. Fesztiválokra a gépjármű nem bérelhető! A gépkocsiban a bérlési idő során bekövetkezett esetleges károk kijavításáig, vagy a biztosítói kárrendezésig a kaució összege a Bérbeadónál marad. A gépkocsi javítása, különös tekintettel a felépítményre, kizárólag gyári alkatrészekkel, a gyártó által meghatározott technológia szerint történhet.

 13. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv az irányadó. Jogvita esetén a felek kikötik a Bérbeadó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

 14. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá és vették át egy-egy példányban